Müdür Yardımcılarımız

Müdür Yardımcısı Görev Dağılımları


Dr. Öğr. Üyesi Seda OKUR

Müdür Yardımcısı
seda.okur@erdogan.edu.tr
0464 612 73 17/2881


Dr.Öğr. Üyesi Mehmet TATOĞLU
Müdür Yardımcısı
mehmet.tatoglu@erdogan.edu.tr
0464 612 73 17/2887
 • Meslek Yüksekokulu müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek.
 • İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.
 • Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
 • Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak.
 • Erasmus ve Farabi programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak.
 • Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek.
 • Ek ders formlarını kontrol etmek ve denetlemek.
 • Laboratuvarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak
 • Yüksekokul tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek.
 • Birimde açılacak kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek.
 • Akredidasyon ve Kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygunluğunu kontrol eder ve yürütülmesini sağlar.
 • Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak.
 • Yıllık akademik Faaliyet Raporlarının, stratejik planların, uyum eylem planları ve denetim raporlarının hazırlanması ve denetiminin yapılmasını sağlamak.
 • Yüksekokul WEB sayfasını düzenlemek ve sürekli takibini yapmak.
 • Birime alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak araç, gereç ve malzemelerle ilgili olarak o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini almak.
 • Meslek Yüksekokulu müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 
 • Altyapının geliştirilmesi, destek hizmetleri, iş dünyası, sanayii ve toplumla ilişkileri düzenlemek.
 • Çay ihtisaslaşma doğrultusunda araştırma-geliştirme faaliyetlerini koordine etmek.
 • İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.
 • Yüksekokulumuz komisyon ve kurullar kurmak, çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak.
 • Yüksekokul Sekreteri ve bölüm başkanıyla koordineli çalışıp çalışanlarla ilgili (işçi ve memur) sorunlarını birim amiri adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak.
 • Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği gözden geçirmek, denetlemek ve kontrolünü sağlamak.
 • Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak.
 • Bölüm Başkanlıklarınca çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını birim amiri adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak.
 • Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.
 • Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili her türlü çalışmaları ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini sağlamak.
 • Sınıf temsilcileri seçimlerini düzenlemek bu temsilcilerle yapılacak toplantılara başkanlık etmek.
 • Her türlü burs ve staj işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak.
 • Arşiv, istatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak.
 • Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak.
 • Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden geçirilmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak.
 • Meslek Yüksekokulu müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.